Salgs- og Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Arbejdets udførelse:
Arbejdet udføres på sureit’s adresse eller dér, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

Arbejdet udføres under overordnet ledelse af Kunden.

Ansvar:
Sure’it kan ikke drages økonomisk til ansvar for uheld eller skader eller forsikringsbegivenheder på personer eller på ting, herunder EDB-udstyr, produktionsudstyr, varer og bygninger, som uforsætligt måtte indtræffe i forbindelse med sureit’s arbejde for Kunden.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan sure’it ikke økonomisk eller på anden vis drages til ansvar for konsekvenser af vejledning konsulenten har givet Kunden; herunder skøn om priser, produktionstider, leveringstider m.m.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan sure’it ikke økonomisk eller på anden vis drages til ansvar for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

Fortrolighed:
sureit forpligter sig til at behandle al information om Kundens forretning som fortrolig information.

Information om Kunden herunder dokumentation for opgaver, arbejdskopier af software og andre aftaledokumenter opbevares forsvarligt og uden adgang for 3. part.

Kunden er bekendt med at sureit ApS kan have andre kunder med lignende forretning og forretningsprincipper, og kunden er indforstået med dette.

Prisaftalen er fortrolig parterne imellem.

Omkostninger:
Omkostninger i forbindelse med arbejdets udførelse betales af Kunden.

Rejseomkostninger, - tog, færge, bro, m.v., viderefaktureres til Kunden

Rejsetid faktureres med 1/3 af sure’its timesats.

Kørsel i egen bil afregnes til statens takst.

Fakturering og Betalingsbetingelser:
Med mindre andet er aftalt foretages løbende fakturering hver 14. dag, - hhv. den 5. og 20. i måneden. Betalingsbetingelser er netto kontant med mindre andet udtrykkeligt aftales.

Markedsføring:
sureit forbeholder sig ret til at anvende kunders navn, logo og de af sure´it udarbejdede løsninger i markedsføringsøjemed.

Lovvalg og værneting:
Enhver tvist mellem sureit og kunden skal afgøres efter dansk ret. Tvister skal afgøres ved Dansk ret..

Tilføjelser til:
Generelle salgs- og leveringsbetingelser for design, udvikling og drift af internetbaserede løsninger.

Afgrænsning:
Betingelserne omfatter design, udvikling og drift af web baserede løsninger, - hjemmesider, webshops og web baserede løsninger i øvrigt.

Kundens ansvar:
Det er kundens ansvar at sikre sig et domænenavn.

Levering:
Hjemmesiden præsenteres som testside, og i de første 30 dage herefter foretages eventuelle rettelser af opsætning eller grafisk design uden beregning.

Levering anses for sket ved godkendt grafisk layout samt indsættelse af aftalt materiale.

Ophavsret:
sureit har ophavsret til webhotellet, det grafiske layout samt de moduler som er tilknyttet.

Drift & Support:
Aftale for drift & abonnement tegnes for en 12 måneders periode.

Aftalen forlænges automatisk med mindre den af kunden opsiges skriftligt til sureit med 3 måneders varsel til udgangen af en periode.

Aftale for Drift & Abonnement omfatter

  • Hosting aftale af web løsningen hos anerkendt hosting udbyder
  • Support af kunden ved fejl eller ved øvrige anvendelsesproblemer. Supporten sker pr telefon eller mail.

Betalingsbetingelser for drift & abonnement:
Betaling af drift & abonnement betales forud for en 12 måneders periode

Betalingsbetingelser er netto kontant med mindre andet udtrykkeligt aftales.

Betales fremsendte faktura ikke rettidigt, sendes rykkerskrivelse med gebyr på kr. 100.

Såfremt abonnementet ikke betales inden 8 dage efter rykkerskrivelsens udsendelse kan sureit spærre adgangen til løsningen

Betalingsbetingelser for design & udvikling:
Ref. Generelle salgs- og leveringsbetingelser.