Søgning

Salgs- og leveringsbetingelser

Arbejdets udførelse: Arbejdet udføres på sureit’s adresse eller dér, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Arbejdet udføres under overordnet ledelse af Kunden.

Ansvar:
Sure’it kan ikke drages økonomisk til ansvar for uheld eller skader eller forsikringsbegivenheder på personer eller på ting, herunder EDB-udstyr, produktionsudstyr, varer og bygninger, som uforsætligt måtte indtræffe i forbindelse med sureit’s arbejde for Kunden.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan sure’it ikke økonomisk eller på anden vis drages til ansvar for konsekvenser af vejledning konsulenten har givet Kunden; herunder skøn om priser, produktionstider, leveringstider m.m.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan sure’it ikke økonomisk eller på anden vis drages til ansvar for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

I det omfang sure’it aps i henhold til lov om produktansvar kan gøres ansvarlig overfor køberen, er sure’it aps ansvar begrænset til produktansvaret, og omfatter således ikke ansvar for eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab m.v.
sure’it aps påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.

Fortrolighed:
sureit forpligter sig til at behandle al information om Kundens forretning som fortrolig information.

Information om Kunden herunder dokumentation for opgaver, arbejdskopier af software og andre aftaledokumenter opbevares forsvarligt og uden adgang for 3. part.

Kunden er bekendt med at sureit ApS kan have andre kunder med lignende forretning og forretningsprincipper, og kunden er indforstået med dette.

Prisaftalen er fortrolig parterne imellem.

Omkostninger:
Omkostninger i forbindelse med arbejdets udførelse betales af Kunden.

Rejseomkostninger, – tog, færge, bro, m.v., viderefaktureres til Kunden

Rejsetid faktureres med 500 DKK pr. time.

Kørsel i egen bil afregnes til statens takst.

Fakturering og Betalingsbetingelser:
Med mindre andet er aftalt foretages løbende fakturering hver 14. dag, – henholdsvis den 15. og 31. i måneden. Betalingsbetingelser er netto kontant med mindre andet udtrykkeligt aftales.

Markedsføring:
sureit forbeholder sig ret til at anvende kunders navn, logo og de af sure´it udarbejdede løsninger i markedsføringsøjemed.

Lovvalg og værneting:
Enhver tvist mellem sureit og kunden skal afgøres efter dansk ret. Tvister skal afgøres ved Dansk ret.